Kinderdijk van de toekomst? Tweede Maasvlakte biedt ruimte voor grootschalige test- en demonstratiesites

Aan de hand van bestaande offshore en energie-activiteiten, waaronder het Offshore Center Rotterdam werd met creatieve blik gekeken hoe optimaal gebruikgemaakt kan worden van de nieuwe terreinen.

Offshore Center Rotterdam

Het initiatief Offshore Center Rotterdam is hier een goed voorbeeld van. Joost Eenhuizen, werkzaam bij het Havenbedrijf lichtte de brede mogelijkheden van dit meer dan 70 hectare grote terrein toe. Het Offshore Center Rotterdam moet plaats gaan bieden aan een brede scope van bedrijven die zich richten op offshore, energie, logistiek en heavy lifting activiteiten. Het terrein kan deze bedrijven de benodigde ruimte bieden om grootschalige innovaties te ontwikkelen en te testen. Het clusteren van bedrijven op deze locatie zorgt voor een enorme krachtenbundeling aan kennis en innovatiekracht.

Een specifiek innovatiegebied vormt de offshore windsector

Bob Meijer van TKI Wind op Zee verwacht dat rond het jaar 2030 zo’n 50% van de Nederlandse elektriciteitsmarkt afkomstig is van offshore windparken. Om dit te realiseren is uitbreiding van bestaande capaciteit noodzakelijk. Dit kan echter niet zonder uitbreiding van het bestaande aantal R&D faciliteiten.

Energieleverancier Tennet kijkt ook vooruit naar deze ontwikkeling. Hun ambitie is om in te zetten op de realisatie van een goede infrastructuur voor offshore windenergie. Dit willen zij bereiken door het bouwen van een omvangrijk Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee. Dit systeem op basis van het ‘Hub and Spoke’ principe moet Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie niet alleen haalbaar, maar ook betaalbaar maken.

Kansen op de Tweede Maasvlakte

Op grote gebiedskaarten gaven deelnemers van de sessie aan waar zij kansen zagen voor implementatie van test- en demonstratielocaties en hoe hun organisatie hier aan kan en wil bijdragen. Dit leverde meerdere inspirerende ideeën op rond het versterken van samenwerking in de keten en het vergroten van flexibiliteit ten opzichte van de markt . Ook werden mogelijke aansluitingen met bestaande initiatieven meegenomen in het denkproces. Niet alleen de realisatie van test- en demolocaties voor de offshore industrie kwamen aan bod. Ook werden kansen gezien voor een koppeling met onshore activiteiten. Er werd zelfs geopperd de Tweede Maasvlakte het ‘Kinderdijk van de toekomst te laten worden’.

Door bedrijven uit de relevante sectoren mee te nemen in het denkproces over de ontwikkeling van samenwerking en gebiedsontwikkeling ontstaat voor de organiserende partijen een helder beeld waar de behoeften liggen en kan optimaal ingespeeld worden op de markt. InnovationQuarter, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam verkennen komende tijd de vervolgstappen en ontwikkelingen voor de realisatie van de offshore wind test- en demo-site Maasvlakte 2.

Bekijk hier de foto’s van de bijeenkomst op 5 september!